ایزوتوپ ها

چند نکته کلی در مورد ایزوتوپ ها

  • به اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت دارند، ایزوتوپ می گویند.
  • ایزوتوپ ها را هم مکان می نامند. چرا که همگی در یک مکان یا خانه از جدول تناوبی قرار می گیرند
  • تمام ایزوتوپ های یک عنصر، پروتون های برابر دارند و پروتون ها تعیین کننده خواص شیمیایی عناصر هستند. از این رو می توان گفت که ایزوتوپ های یک عنصر خواص شیمیایی یکسانی دارند ولی از نظر خواص فیزیکی وابسته به جرم مثل دمای ذوب و جوش و چگالی متفاوت اند

چند مثال از ایزوتوپ های طبیعی عناصر

  • هیدروژن عنصری با سه ایزوتوپ می باشد. عدد اتمی هر سه ۱ و عدد جرمی آن ها به ترتیب ۱،۲و ۳ است.
  • کربن عنصری با سه ایزوتوپ می باشد. عدد اتمی هر سه ۶ و عدد جرمی آن ها به ترتیب ۱۲،۱۳ و ۱۴ است.

تمامی مطالب مهم و جالب و پرکاربرد برای شنا در بالا گنجانده شده است

ولی برای یادگیری بهتر شما عزیزان میتانید با فشردن لینک های زیر مطالب اضافه تری نیز کسب کنید